سفارش آسانسور و بالابر

  با مراحل ساخت و نصب آسانسور آشنا هستید؟

  • بازدید از مکان پروژه
  • مشاوره برای بهینه سازی ابعاد چاه آسانسور
  • اجرای سازه فلزی مناسب برای چاه متناسب با ظرفیت و سرعت آسانسور
  • نصب ریل های راهنمای آسانسور و دربهای طبقات
  • اجرای مرحله مکانیکال شامل تهیه و نصب کابین و موتور
  • اجرای مرحله الکتریکال شامل تهیه و نصب سیمکشی ها، فعالسازی تابلو فرمان و راه اندازی اولیه آسانسور
  • دریافت استاندارد و تهیه بیمه نامه برای آسانسور نصب شده
  • راه اندازی نهایی و استفاده از آسانسور
  • نگهداری آسانسور بصورت ماهانه برای افزایش عمر مفید آسانسور و پیشگیری از خطرات احتمالی